İlknur BAYRAK

 

1974 Adana Kozan doğumlu olan İlknur BAYRAK ilk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamlamıştır. Memuriyete 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak başlamıştır. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünde Yüksek Lisansını 2009 yılında tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Adalet Ön lisans programını 2014 yılında bitirdi. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hasta Hakları İletişim Sorumlusu iken Sağlık Bakanlığı’nın açmış olduğu Görevde Yükselme Sınavını kazanarak Ordu Sağlık Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak atanmıştır. Halen Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nde İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

Görevler

 1. Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,
 2. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek,
 3. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
 4. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,
 5. Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 6. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 7. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,
 8. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek,
 9. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,
 10. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,
 11. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,
 12. İl Müdürlüğünün bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,
 13. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 14. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.